Kliknij, aby rozwinąć

Wpis do rejestru KOWR

Uzyskanie w wpisu  do Rejestru prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) dotyczy Ciebie jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który: zamierza wykonywać działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja. 

O wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki: 

  1. posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza, 
  2. dysponuje odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie działalności gospodarczej. 

Wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru jest nielegalne i stanowi wykroczenie, które zagrożone zostało karą ograniczenia wolności albo karą grzywny. Ponadto, zgodnie z ustawą OZE, wytwarzający biogaz rolniczy w instalacji odnawialnego źródła energii lub wytwarzający energię elektryczną z biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja bez wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł, wymierzanej przez Dyrektora Generalnego KOWR. 

Oferujemy opracowanie wniosków o dokonanie wpisu w rejestrze KOWR dla biogazowni rolniczych.  

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami