Kliknij, aby rozwinąć

Zatwierdzenie weterynaryjne kompostowni

Czy wiesz, że  … ? 

Każda kompostownia w której przetwarzane są odpady gastronomiczne (kuchenne) pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów ma obowiązek uzyskania zatwierdzenia w  formie decyzji administracyjnej przez  Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

Obowiązek zatwierdzenia kompostowni i biogazowni wynika z … 

Odpady gastronomiczne są kwalifikowane na podstawie artykułu 10 lit. p do rozporządzenia WE nr 1069/2009 r. jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego kategorii 3. 

Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do rozporządzenia nr 142/2011 r. odpady gastronomiczneoznaczają wszystkie odpady żywnościowe, w tym zużyty olej kuchenny pochodzący z restauracji, obiektów gastronomicznych i kuchni, łącznie z kuchniami zbiorowymi i domowymi. 

W trakcie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (tzw. brązowy pojemnik/worek) z gospodarstw domowych i punktów zbiorowego żywienia zbierane są/będą również odpady gastronomiczne. 

Jeżeli odpady gastronomiczne lub inne uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i/lub 3 są planowane do przetwarzania w kompost lub biogaz powstaje obowiązek zatwierdzenia kompostowni lub biogazowni przez Inspekcję Weterynaryjną na podstawie artykułu 24 ust. 1 lit. g do rozporządzenia WE nr 1069/2009 r. 

Prowadzenie działalności bez zatwierdzenia wiąże się z surowymi karami pieniężnymi do 27400 zł na podstawie § 3 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi. 

PRZEBIEG PROCEDURY ZATWIERDZENIA KOMPOSTOWNI PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ 

Każdy podmiot, który zmierza stosować w procesie kompostowania uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (dalej UPPZ) jest zobowiązany na 30 dni przed rozpoczęciem tego typu działalności złożyć wniosek o zatwierdzenie działalności nadzorowanej do właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

Obowiązek zatwierdzenia kompostowni stosującej UPPZ-y wynika z zapisów zawartych w Artykule 24 pkt. 1 lit. g rozporządzenia nr 1069 z 2009 r. 

Przez rozpoczęcie działalności należy rozumieć wprowadzenie do przetwarzania w kompostowni UPPZ kategorii 2 i/lub 3 np. odpadów gastronomicznych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, obornika, produktów na bazie mleka lub innych materiałów pochodzenia zwierzęcego. 

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzenie działalności w zakresie kompostowania UPPZ. 

Po złożeniu wniosku zostaje przeprowadzona kontrola zakładu w celu określenia czy dana instalacja spełnia wszystkie wymagania formalne i techniczne (opisane w rozporządzeniach nr 1069/2009 i 142/2011 r.) umożliwiające nadanie numeru weterynaryjnego i zatwierdzenie działalności. 

Prawidłowo zaprojektowana kompostownia na ogół posiada odpowiednie wyposażenie techniczne, natomiast nie posiada opracowanych i wdrożonych procedur HACCP oraz programu zwalczania szkodników. 

Wymóg opracowania i wdrożenia systemu HACCP w kompostowni wynika z Artykułu 29 ust. 1  lit. b  rozporządzenia nr 1069 z 2009 r. cyt.: 

„Podmioty wykonujące jedną z poniższych czynności wprowadzają, wdrażają i utrzymują w mocy stałą pisemną procedurę lub procedury oparte na systemie analizy zagrożeń i systemie krytycznych punktów kontroli (HACCP) w odniesieniu do: przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz i kompost” 

 W art. 44 rozporządzeniu nr 1069/2009 r. przewidziano zapisy na podstawie, których Powiatowy Lekarz Weterynarii może wydać warunkową decyzję na okres 3 miesięcy (maksymalnie do pół roku) w czasie, której podmiot ma czas na pełne dostosowanie instalacji oraz opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur. 

Dlaczego warunkiem koniecznym jest posiadanie i wdrożenie procedur HACCP dla kompostowni przetwarzającej uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego?  

Bez opracowanego i wdrożonego systemu HACCP kompostownia nie otrzyma pełnego zatwierdzenia działalności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, ponieważ nie wypełni się wymogu zawartego w art. 29 rozporządzenia nr 1069 z 2009 r. 

Jakie potencjalne konsekwencje wiążą się z prowadzeniem działalności w zakresie kompostowania odpadów kuchennych bez zatwierdzenia przez Inspekcję Weterynaryjną? 

  • Po przekroczeniu maksymalnego terminu (do 6 miesięcy) na dostosowanie kompostowni do wymogów zawartych rozporządzeniach 1069/2009 i 142/2011 r.  Powiatowy Lekarz Weterynarii ma prawo wydać decyzję nakazującą zakaz prowadzenia działalności w zakresie kompostowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z rygorem natychmiastowej wykonalności. 
  • Za naruszenia przepisów weterynaryjnych (m.in. prowadzenie działalności bez zatwierdzenia, brak wdrożonych procedur HACCP, niewłaściwe czynności na UPPZ) Powiatowy Lekarz Weterynarii ma prawo do nałożenia kar administracyjnych sięgających rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi  z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi). 

  • Dodatkowo w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że tego typu działalność powoduje zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, Powiatowy Lekarz Weterynarii  ma obowiązek zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania (Policja/Prokuratura). 
  • nie ma możliwości uzyskania zgody z Ministerstwa Rolnictwa na wpowadzenie do obrotu kompostu jako produktu (polepszacz glebowy) bez uprzednio pozyskanego zatwierdzenia działalności kompostowni przez Inspekcję Weterynaryjną. Dotyczy to przypadku gdy zadeklarowane zostanie produkowanie kompostu z użyciem odpadów kuchennych (kod odpadu 20 01 08). 

Co należy zrobić? 

Najlepiej powierzyć zadanie przeprowadzania procedury zatwierdzenia firmie wyspecjalizowanej w świadczeniu takich usług. 

BIO-INDUSTRY jest liderem w Polsce w zakresie zatwierdzenia kompostowni przetwarzających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego przez Inspekcję Weterynaryjną. W naszym dorobku mamy wdrożenie systemu HACCP dla kilkunastu instalacji wykorzystujących proces kompostowania. Gwarantujemy sprawną i profesjonalną obsługę oraz pełne wsparcie dla klienta na każdym etapie pozyskiwania zatwierdzenia działalności nadzorowanej. 

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami