Kliknij, aby rozwinąć

Inwentaryzacja przyrodnicza

Przed przystąpieniem do inwestycji należy przedstawić sytuację przyrodniczą jaka występuje na obszarze objętym inwestycją. Przy planowaniu należy już uwzględnić uwarunkowania przyrodnicze otoczenia, tak żeby wszystkie działania zaplanować z jak najmniejszą szkodą dla środowiska. W procesie gromadzenia niezbędnych dokumentów i pozwoleń należy dokonać badań terenowych, pozwalające na określenie zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych oraz poszczególnych elementów środowiska, które znajdują się na ternie przeznaczonym od inwestycję. 

Inwentaryzacja przyrodnicza jest spisem poszczególnych części i fragmentów przyrody, występujących na danym obszarze. Inwentaryzacja przyrodnicza jest jednym z elementów pozwalającym na ocenę walorów przyrodniczych w obrębie inwestycji i jej oddziaływania oraz na ocenę sytuacji wraz z określeniem działań wykluczających negatywne oddziaływanie na przyrodę.  

Prace na które składa się inwentaryzacja składają się z kilku etapów: 

– prace wstępne – zapoznanie się z topografią i historią danego miejsca, sporządzenie map, 

– inwentaryzacja botaniczna – spis i katalogowanie elementów flory, 

– inwentaryzacja faunistyczna – spis i katalogowanie fauny, 

– inwentaryzacja przyrody nieożywionej – spis i katalogowanie elementów przyrody ożywionej, 

– podsumowanie – opracowanie zebranych danych. 

Główną częścią prac są badania terenowe, które często należy wykonać w trakcie sezonu wegetacyjnego. Prawidłowo zebrane dane ( z badań terenowych, a także z dostępnej literatury) umożliwiają właściwą ocenę na środowisko przyrodnicze, w tym siedliska, gatunki, korytarze ekologiczne, jak również różnorodność biologiczną. Na tej podstawie można określić nie tylko wpływ inwestycji na przyrodę, ale także określić konieczne do wdrożenia działania, które pozwalają na minimalizacje, a nawet wykluczenie możliwego negatywnego oddziaływania.  

Nasz zespół posiada specjalistów, którzy przygotują inwentaryzację przyrodniczą potrzebną w procesie pozyskania decyzji środowiskowej. 

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami