Kliknij, aby rozwinąć

Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska

Jeżeli prowadzisz biogazownię lub biometanownię musisz pamiętać  corocznych obowiązkach sprawozdawczych zakresie ochrony środowiska. Oferujemy kompleksową i terminową  obsługę w tym obszarze. 

Kalendarz obowiązkowych sprawozdań środowiskowych: 

  • do 28 lutego każdego roku – sprawozdanie do bazy KOBIZE 
  • do 15 marca każdego roku – sprawozdanie dot. gospodarki odpadami składane do Urzędu Marszałkowskiego poprzez system BDO. 
  • Do 31 marca każdego roku – naliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego.  

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym obszarze skontaktuj się z nami. 

Poniżej przedstawiamy przydatne informacje temat sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska 

Każdy podmiot prowadzący działalność mającą wpływ na środowisko, ma obowiązek corocznie złożyć sprawozdania i wnieść opłatę. Opłatę środowiskową należy zapłacić, jeśli działalność powoduje: 

– wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.: z kotłowni, z procesów technologicznych, ze spalania paliw w silnikach spalinowych; 

– emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień 

– składowanie odpadów. 

Opłatę za korzystanie ze środowiska ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzysta się ze środowiska. Należy wypełnić odpowiednie wykazy oraz obowiązkowo wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Wykaz oraz opłatę należy opłacić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska w terminie do 31 marca. Opłata za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym, dlatego jeśli nie zostanie opłacona w terminie, urząd przymusowo ściągnie tę należność.  

Kiedy nie trzeba płacić?  

Jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystana ze środowiska nie przekracza 800 zł, nie trzeba wpłacać opłaty. Należy jednak złożyć roczny wykaz. Jeśli roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł, jest się zwolnionym z obowiązku składania wykazu i informacji. 

KOBIZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – jest ośrodkiem w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska. Krajowa baza to system informatyczny, pozwalający na wprowadzanie i przetwarzanie informacji dotyczących: 

– wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska, 

– wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom, 

– środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji, 

– wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji, 

– planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć, 

– aktywności związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami, 

– prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki. 

Każdy przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia raportu za poprzedni rok, w terminie do ostatniego dnia lutego. W przypadku składania raportu po raz pierwszy należy zarejestrować się i utworzyć konto w Krajowym Ośrodku Bilansowym i Zarządzania Emisjami. Raporty KOBiZE należy sporządzać i przesyłać elektronicznie poprzez logowanie się do sytemu Krajowej Bazy. W raporcie należy podać m.in.: 

– wielkość emisji gazów, pyłów oraz innych substancji do powietrza – określa się je na podstawie wielkości produkcji i prowadzonych emisji i zużycia surowców; 

– skali produkcji – wraz z uwzględnieniem charakterystyki realizowanych procesów redukcji; 

– terminów związanych z planowaniem uruchomienia nowych przedsięwzięć i ich emisji; 

– wszystkich aktywności związanych z przedsięwzięciem; 

– prognoz zmian aktywności. 

BDO – Każdy przedsiębiorca gospodarujący odpadami jest zobowiązany do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie to składa się elektronicznie poprzez system informatyczny BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Na podstawie ewidencji prowadzonej w ciągu roku należy podać informację o gospodarce odpadami jaka funkcjonuje w przedsiębiorstwie. 

Kiedy należy złożyć roczne sprawozdanie? 

Jeśli jesteś: 

– wytwórcą odpadów, zobowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów, 

– prowadzącym działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, 

– podmiotem prowadzącym działalność polegającą na wydobyciu odpadów ze składowiska odpadów, 

to masz obowiązek złożyć roczne sprawozdanie w formie elektronicznej w terminie do 15 marca za rok ubiegły.

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami