Kliknij, aby rozwinąć

Pozwolenia na odzysk w procesie R10

Każdy, kto nawozi gleby pofermentem musi posiadać pozwolenie na przetwarzanie metodą odzysku R10, bez względu na ilość przetwarzanego pofermentu. 

W wyniku działalności biogazowni, na skutek przeprowadzania fermentacji beztlenowej substratów roślinnych i pochodzenia zwierzęcego np. odchodów zwierzęcych powstaje poferment w postaci odpadu o kodzie 190605 czyli ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych i 190606 czyli przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych. Odpad ten może być wykorzystany poprzez przetworzenie go na powierzchni ziemi, w celu przyniesienia korzyści dla rolnictwa lub poprawy stanu środowiska.  

Gospodarka odpadami dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami po spełnieniu określonych warunków właśnie w procesie odzysku R10. 

Odzysk metodą R10, jako jedna z wielu rodzaju przetwarzania odpadów, może być prowadzony, jeżeli nie stwarza zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi oraz jest prowadzony zgodne z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach. Warunki odzysku w procesie R10 obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku, są określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. poz. 132). Generalnie rozporządzenie stanowi, że poferment musi spełniać wymagania wynikające z ustawy o nawozach i nawożeniu, ale także warunki sanitarne przewidziane w przepisach weterynaryjnych, ponadto w sytuacji, gdy oprócz nawozów naturalnych i produktów roślinnych do produkcji biogazu stosowane są inne substancje, to stosowanie pofermentu musi być każdorazowo poprzedzone analiza gleby na zawartość metali ciężkich.  

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, działalność polegając na przetwarzaniu odpadów podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia, które wydawane jest w formie decyzji, przez organ (marszałek województwa lub starosta) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności. 

Do przygotowania wniosku potrzebne są następujące dokumenty i informacje: 

  • Dokumenty firmy (Zaświadczenie REGON; Zaświadczenie NIP; KRS – odpis pełny); 
  • Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów działek objętych nawożeniem; 
  • Umowa – tytuł prawny, do prowadzenia procesów użyźniania gleby- w przypadku, kiedy grunty pod nawożenie mają innego właściciela niż wnioskodawca; 
  • Zaświadczenie o niekaralności z KRK (dla wszystkich osób wymienionych w KRS oraz dla podmiotu zbiorowego ) 
  • Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku (wzór oświadczeń określony jest w art. 42 ust 3a w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)); 
  • Badania kompostu (aktualne wyniki wykonane przez akredytowane laboratorium); 
  • Badania gleby – wyniki nie są potrzebne do samego wniosku, ale będą potrzebne przed nawożeniem; 
Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami