Kliknij, aby rozwinąć

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla biogazowni jest potrzebne w przypadku, gdy eksploatacja instalacji powoduje powstanie odpadów o masie: 

 • powyżej 1 Mg (1 tony) rocznie odpadów niebezpiecznych, 

i/lub  

 • powyżej 5000 Mg (5000 ton) rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. 

Pozwolenie wydaje się na wniosek : 

 • prowadzących oznaczone części instalacji lub na wspólny wniosek prowadzących oznaczone części instalacji (wspólny wniosek o udzielenie pozwolenia), wskazując w nim jednego prowadzącego instalację jako głównego prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych prowadzących za eksploatację instalacji,  
 • podmiotu podejmującego realizację nowej inwestycji,  
 • prowadzącego instalację (przedsiębiorcy polskiego, przedsiębiorcy zagranicznego (występującego za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania), innego podmiotu prowadzącego instalację np. rolnika). 

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydawane są, w drodze decyzji administracyjnej, przez odpowiedni organ, maksymalnie na 10 lat. 

Jednak, aby takie pozwolenie uzyskać, należy spełnić szereg różnych wymagań wynikających  z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

Nasz zespół pomoże Ci uzyskać zastosowane pozwolenie. 

W ramach usługi: 

 • po pierwsze pomożemy Ci ustalić, czy taki obowiązek dotyczy Twojej działalności, 

a w następnie: 

 • sporządzimy dla Ciebie wniosek spełniający ustawowe wymagania,  
 • pomożemy Ci skompletować wszystkie załączniki formalne wymagane do uzyskania pozwolenia, np. zaświadczenia z KRK, 
 • wykonamy badania laboratoryjne (jeżeli będą wymagane), 
 • przygotujemy wytyczne dla miejsc magazynowania odpadów, tak aby spełniały wymagania ustawowe i rozporządzeń wykonawczych, 
 • możemy Cię reprezentować przed Organami administracji samorządowej w postępowaniu administracyjnym, 
 • pomożemy w przygotowaniu odwołania od decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia, jeżeli odmowa nastąpiła niezgodnie z prawem, 
 • możemy pośredniczyć i doradzić przy sporządzaniu Operatu przeciwpożarowego,  

 Odpowiedzialność karna 

Orzekanie w sprawach kar za niewypełnienie obowiązku uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia [Art.193 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach]  

Administracyjna kara pieniężna za naruszenia ustawy o odpadach wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1000000 zł. [Art.194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach].

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami