Kliknij, aby rozwinąć

Pozwolenie zintegrowane

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo ochrony środowiska  eksploatacja instalacji wymienionych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Jak sama nazwa wskazuje w pozwoleniu tym obejmuje się wszystkie zakresy oddziaływania na środowisko tj.: emisje gazów i pyłów do powietrza, pobór wody, odprowadzanie ścieków, gospodarkę odpadami, wpływ na powierzchnię ziemi. Zezwolenia te są wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez odpowiedni organ, na czas nieokreślony.  

Biogazownie wymagające pozwolenia zintegrowanego to instalacje : 

 • do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę; 
 • do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę; 

Jeśli przetwarzasz odpady lub produkty uboczne w limitach określonych powyżej tzn. że twoja instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego.  

Jeśli okaże się, że potrzebujesz pozwolenia zintegrowanego nasz zespół pomoże Ci je uzyskać. 

W ramach usługi: 

 • po pierwsze pomożemy Ci ustalić, czy taki obowiązek dotyczy Twojej działalności, 

a następnie: 

 • sporządzimy dla Ciebie wniosek spełniający ustawowe wymagania,  
 • pomożemy Ci skompletować wszystkie załączniki formalne wymagane do uzyskania zezwolenia, np. zaświadczenia z KRK, 
 • opracujemy analizę ryzyka lub raport początkowy, 
 • dokonamy analizy spełnienia BAT (konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji), o ile zostały wydane dla danej branży, 
 • wykonamy badania laboratoryjne (jeżeli będą wymagane), 
 • przygotujemy wytyczne dla miejsc magazynowania odpadów, tak aby spełniały wymagania ustawowe i rozporządzeń wykonawczych, 
 • możemy pośredniczyć i doradzić przy sporządzaniu Operatu przeciwpożarowego,  
 • ustalimy wysokości należnych opłat rejestracyjnych i skarbowych, 
 • możemy Cię reprezentować przed Organami administracji samorządowej w postępowaniu administracyjnym, 
 • pomożemy w przygotowaniu odwołania od decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia, jeżeli odmowa nastąpiła niezgodnie z prawem, 
 • oferujemy udział w czynnościach kontrolnych WIOŚ przed wydaniem zezwolenia 
Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami