Kliknij, aby rozwinąć

Decyzje środowiskowe kompostowanie

Zgodnie z obowiązującą ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wymienione w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagają uzyskania decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa jest pierwszą decyzją w procesie inwestycyjnym. Zatem jeżeli Twoja inwestycja znajduje się w  wyżej wymienionym rozporządzeniu to należy wystąpić z wnioskiem o wydanie takiej decyzji. Decyzja środowiskowa będzie niezbędnym załącznikiem formalnym do następnych pozwoleń tj. decyzja o warunkach zabudowy, zgłoszenie budowlane, pozwolenie na budowę oraz w przypadku gospodarki odpadami również do wniosku na przetwarzani czy też zbieranie odpadów.   

Decyzja środowiskowa jest ważna przez 6 lat. Istnieje możliwość jej przedłużenia do 10 lat jeśli inwestycja się zaczyna przedłużać w czasie. Zezwolenia te są wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez odpowiedni organ, na czas nieokreślony.  

Planujesz budowę kompostowni mogącą przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, dla takiego przedsięwzięcia konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej.  

W ramach usługi: 

  • po pierwsze pomożemy Ci ustalić, czy Twoja inwestycja wymaga decyzji środowiskowej, 

a następnie: 

  • ustalimy właściwą kwalifikację planowanego przedsięwzięcia 
  • sporządzimy dla Ciebie wniosek spełniający ustawowe wymagania,  
  • opracujemy raport ooś (raport o oddziaływaniu na środowisko),   
  • pomożemy Ci skompletować wszystkie załączniki formalne wymagane do uzyskania decyzji, 
  • możemy Cię reprezentować przed Organami administracji samorządowej w postępowaniu administracyjnym, 
  • możemy Cię reprezentować w rozprawie administracyjnej, przeprowadzanej z udziałem społeczeństwa, 
  • możemy odpowiedzieć na kont raporty przedstawiane przez Organ w toku procedury ooś,
  • pomożemy w przygotowaniu odwołania od decyzji odmawiającej udzielenia decyzji środowiskowej, jeżeli odmowa nastąpiła niezgodnie z prawem, 
  • jeżeli masz już decyzję a kończy się jej termin, opracujemy wniosek o przedłużenie DŚ z 6 do 10 lat. 
Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami