Kliknij, aby rozwinąć

Sprawozdania w zakresie opłat za usługi wodne

Czym są usługi wodne?  

Usługi wodne to rodzaj korzystania z wód. Polegają one na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania z wód.  

Które usługi wodne podlegają opłacie?  

Opłacie za usługi wodne podlegają następujące rodzaje usług wodnych: 

1)  pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych; 

2)  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 

3)  odprowadzanie do wód: 

  •  wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, 
  •  wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast; 

4)  pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych; 

5)  wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.  

Kiedy powstaje obowiązek wnoszenia opłat za usługi wodne? 

– po zakończeniu każdego kwartału   

Przygotujemy dla Ciebie: 

Wymagane Oświadczenie w formie informacji zawierające: 

– rodzaj usługi wodnej 

– sposób obliczenia opłaty   

W ramach powyższej usługi oferujemy również audyty środowiskowe polegające na kontroli poprawności złożonych samodzielnie opłat i ich weryfikacji co do zgodności z obowiązującymi na dzień składania oświadczeń przepisami i warunków określonych w posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych. Pozwoleniach zintegrowanych.  

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami