Kliknij, aby rozwinąć

Pozwolenia wodnoprawne wraz z operatem wodnoprawnym

Chcesz wybudować własną studnię czy inne urządzenie wodne? A może planujesz inwestycję wymagającą korzystania z wód lub mogącą mieć wpływ na stan wód? Możesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego.  

Na uzyskanie jakich pozwoleń wodnoprawnych możesz uzyskać nasze wsparcie:  

 • usługi wodne: 
 • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych; 
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych; 
 • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast; 
 • szczególne korzystanie z wód: 
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy Prawo wodne; 
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę; 
 • wykonanie urządzeń wodnych:  
 • obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych; 
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych; 
 • pomosty; 

 Operaty wodnoprawne 

W procesie ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne niezbędne jest obligatoryjne sporządzenie operatu wodnoprawnego. To szczegółowy dokument składający się z części tekstowej określającej parametry i cechy charakterystyczne korzystania z wód w związku z prowadzoną przez siebie działalnością oraz części graficznej pokazującej np. przekroje urządzeń wodnych.  

W ramach usługi: 

 • po pierwsze pomożemy Ci ustalić, czy taki obowiązek dotyczy Twojej działalności, 

a następnie: 

 • sporządzimy dla Ciebie wniosek spełniający ustawowe wymagania wraz z operatem wodnoprawnym,  
 • pomożemy Ci skompletować wszystkie załączniki formalne wymagane do uzyskania pozwolenia, 
 • wykonamy badania laboratoryjne (jeżeli będą wymagane), 
 • możemy Cię reprezentować przed Organami administracji samorządowej w postępowaniu administracyjnym, 

 Odpowiedzialność karna za brak wymaganego pozwolenia wodnoprawnego 

Podmiot, który eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny [Art. 476 ust.1. ustawy Prawo wodne]  oraz poza podstawową opłatą zmienną za pobór wód/odprowadzanie ścieków/wód opadowych również ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 500% opłaty zmiennej (co kwartał) [Art. 280 ustawy Prawo wodne].

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami