Kliknij, aby rozwinąć

Zgłoszenie i decyzje emisyjne

Jeżeli w swojej działalności korzystasz z instalacji energetycznej (np. silniki kogeneracyjne, kotły), które emitują do powietrza substancje, taka emisja wymagają uzyskania stosownego pozwolenia na korzystanie ze środowiska lub może być objęta obowiązkiem zgłoszenia. 

Instalację nową lub zmienioną w sposób istotny zgłoś na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia jej eksploatacji. 

Instalację, która jest już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta obowiązkiem zgłoszenia. 

Należy pamiętać, aby zgłosić wszystkie eksploatowane instalacje, które wymagają takiego zgłoszenia. Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, informuje w formie pisemnej prowadzącego instalację o przyjęciu zgłoszenia. W ramach wydanej decyzji, ustalone zostają wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, w szczególności warunki i wielkości emisji. 

Warto pamiętać, aby powiadomić urząd, któremu zgłosiłeś instalację o tym, że: 

  • rezygnujesz z rozpoczęcia eksploatacji instalacji; 
  • zamierzasz zakończyć eksploatację instalacji; 
  • zmieniły się dane lub informacje, które podałeś w zgłoszeniu. 

Korzystanie ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia skutkuje sankcjami, zwłaszcza koniecznością ponoszenia opłat podwyższonych. Natomiast za naruszanie ustaleń pozwolenia wymierzane są kary pieniężne.  

Pamiętaj: 

  • podmiot, który eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny (w wysokości od 20 do 5.000 złotych); 
  • podmiot nie posiadający wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzawnosi opłaty podwyższone o 500% za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza; 
  • w przypadku wprowadzania przez podmiot korzystający ze środowiska substancji lub energii do środowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji; 
  • za brak zgłoszenia WIOŚ może ukarać mandat do 500 zł (w niektórych przypadkach do 1000 zł). 
Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami