Kliknij, aby rozwinąć

Zatwierdzenie weterynaryjne

Każdy podmiot, który zmierza stosować do procesu produkcji biogazu uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (dalej UPPZ) m.in. obornik, gnojowicę, serwatkę czy odpady z zakładów mięsnych jest zobowiązany na 30 dni przed rozpoczęciem działalności złożyć wniosek o zatwierdzenie działalności nadzorowanej do odpowiedniego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

Przez rozpoczęcie działalności należy rozumieć wprowadzenie do instalacji biogazowej UPPZ np. gnojowicy lub często wykorzystywanych do rozruchu technologicznego pozostałości fermentacyjnych z innej biogazowni (stosującej do produkcji UPPZ). Należy dopełnić tych formalności przy planowaniu rozruchu technologicznego, aby uniknąć przykrych konsekwencji np. w postaci kar administracyjnych sięgających rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Po złożeniu wniosku o zatwierdzenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii  przeprowadzana zostaje kontrola wstępna w celu określenia czy dana instalacja spełnia wszystkie wymagania formalne i techniczne (opisane w rozporządzeniach nr 1069/2009 i 142/2011 r.) umożliwiające nadanie numeru weterynaryjnego i zatwierdzenie działalności.

Prawidłowo zaprojektowana biogazownia na ogół posiada odpowiednie wyposażenie techniczne, ale nie posiada opracowanych i wdrożonych systemu HACCP.  

W art. 44 rozporządzeniu nr 1069/2009 r. przewidziano jednak zapisy na podstawie, których Powiatowy Lekarz Weterynarii może wydać warunkową decyzję na okres 3 miesięcy (maksymalnie do pół roku) w czasie, której podmiot ma czas na pełne dostosowanie instalacji oraz opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur. 

Dlaczego warunkiem konieczne jest posiadanie i wdrożenie procedur HACCP dla biogazowni przetwarzającej substraty pochodzenia zwierzęcego? 

Bez opracowanego i wdrożonego systemu HACCP biogazownia nie otrzyma pełnego zatwierdzenia działalności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, ponieważ nie wypełni się wymogu zawartego w art. 29 rozporządzenia nr 1069 z 2009 r. 

Jakie konsekwencje się z tym wiążą? 

 • Po przekroczeniu maksymalnego terminu (do 6 miesięcy) na dostosowanie instalacji biogazowej do wymogów zawartych rozporządzeniach 1069/2009 i 142/2011 r.  Powiatowy Lekarz Weterynarii ma prawo wydać decyzję nakazującą zakaz prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania biogazu z substratów pochodzenia zwierzęcego z rygorem natychmiastowej wykonalności. 
 • Za naruszenia przepisów weterynaryjnych (m.in. prowadzenie działalności bez zatwierdzenia, brak wdrożonych procedur HACCP, niewłaściwe czynności na UPPZ) Powiatowy Lekarz Weterynarii ma prawo do nałożenia kar administracyjnych sięgających rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

(podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi  z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi). 

 • Dodatkowo w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że tego typu działalność powoduje zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, Powiatowy Lekarz Weterynarii  ma obowiązek zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania (Policja/Prokuratura) 

Na tym etapie pojawia się pytanie – co właściwe mam zrobić? 

Najlepiej powierzyć zadanie przeprowadzania procedury zatwierdzenia firmie wyspecjalizowanej w świadczeniu takich usług. 

BIO-INDUSTRY jest liderem w Polsce w zakresie zatwierdzenia biogazowni przetwarzających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego przez Inspekcję Weterynaryjną. W naszym dorobku mamy wdrożenie systemu HACCP dla kilkudziesięciu instalacji wykorzystujących proces fermentacji beztlenowej. Gwarantujemy sprawną i profesjonalną obsługę oraz pełne wsparcie dla klienta na każdym etapie pozyskiwania zatwierdzenia działalności nadzorowanej. 

W zależności od potrzeb klienta oferujemy: 

 • weryfikacja technologii – określenie listy UPPZ możliwych do przetwarzania;
 • opracowanie i wdrożenie systemu HACCP oraz programów wstępnych GMP i GHP;
 • opracowanie programu zabezpieczenia przed  szkodnikami;
 • przeprowadzenie walidacji planowanego procesu przetwarzania;
 • opracowanie wniosku o zatwierdzenie instalacji do PLW;
 • udział w kontroli biogazowni prowadzonej przez Inspekcję Weterynaryjną;
 • uzyskanie decyzji zatwierdzającej działalność biogazowni przez PLW.
 • okresowe audyty wewnętrzne dot. funkcjonowania systemy HACCP;
 • aktualizacja lub zmiana istniejącego systemu HACCP;
Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami