Manager ds. Ochrony Środowiska

Monika Ostrowska

Monika Ostrowska

Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Szczecinie (mgr inż. ochrony środowiska). Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 r. jako inspektor ochrony środowiska w Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, gdzie była odpowiedzialna za obsługę z zakresu ochrony środowiska siedmiu wewnętrznych zakładów tj. kompostownia w technologii typu DANO, składowisko odpadów, zakład gospodarki odpadami komunalnymi i segregacji u źródła, zakład zieleni, zakład dróg, schronisko dla zwierząt.

W latach 2005 – 2007 inspektor ochrony środowiska oraz audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odpowiedzialny miedzy innymi za: wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opiniowanie decyzji odpadowych, opiniowanie dokumentacji geologicznych, nadzór schroniska dla zwierząt, utrzymanie technicznego pasa nadmorskiego, likwidacja dzikich składowisk odpadów, tworzenie projektów uchwał tj. utrzymanie porządku i czystości w gminie, program ochrony środowiska, program likwidacji azbestu oraz opracowanie procedur i wdrożenie systemu ISO 2001-9001.

Od 2007 r. do 2019 r. główny specjalista ochrony środowiska w Goodvalley Agro S.A. (wcześniej Poldanor S.A.) następnie od VIII.2019 r. kierownik działu ochrony środowiska odpowiedzialna za uzyskiwanie i utrzymanie pozwoleń z zakresu ochrony środowiska w tym 16 pozwoleń zintegrowanych oraz kilkudziesięciu różnorodnych pozwoleń tj: na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zgłoszeń emisyjnych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów. Odpowiedzialna również za procesy inwestycyjne i opracowywanie raportów ooś biogazowni dla ferm trzody chlewnej jak również za monitoring z zakresu ochrony środowiska oraz sprawozdawczość tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, PRTR, sprawozdania odpadowe.

Z firmą BIO-INDUSTRY współpracuje od 2014 r. koordynuje działalność przedsiębiorstwa w zakresie usług w obszarze inwestycyjnym i ochrony środowiska. Za pośrednictwem Ministerstwa Klimatu, Członek technicznych grup roboczych (TWG) w Sewilli do wypracowania konkluzji BAT dotyczących Najlepszych Dostępnych Technik dla Rzeźni oraz Przetwórstwa Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego (w tym biogazowni przetwarzających produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego). Członek grupy roboczej ds. bioodpadów oraz nawozowego wykorzystania substancji pofermentacyjnych działającej przy Ministerstwie Klimatu Departament OZE. 

Powrót
Monika Ostrowska