Kierownik Działu Ochrony Środowiska

Katarzyna Błocińska-Wolnikowska

Katarzyna Błocińska Wolnikowska

Absolwentka kierunku inżynieria środowiska w energetyce niekonwencjonalnej prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej w Szczecinie (inż. środowiska) oraz kierunku Geologia Podyplomowa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 r. jako inspektor ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym w Chojnicach, gdzie była odpowiedzialna za wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska m.in. pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, decyzji ustalających dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska, uzgadnianie warunków środowiskowych na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Od 2008r. pełniła funkcję Z-cy dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a od 2010 roku również funkcję Geologa Powiatowego, w ramach której poza zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych prowadziła nadzór geologiczny nad inwestycjami realizowanymi na terenie powiatu chojnickiego. 

W latach 2006 – 2012 wydawała decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach. W ramach pracy zawodowej oprócz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska przeprowadzała kontrolę instalacji w zakresie przestrzegania przepisów.  

Współautorka Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chojnickiego oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Chojnickiego. Autorka Prognoz oddziaływania na środowisko sporządzanych na etapie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i Studiów zagospodarowania przestrzennego.  

Od 2017 r. starszy specjalista ochrony środowiska w Goodvalley Agro S.A. (wcześniej Poldanor S.A.)  oraz Goodvalley Sp. z o.o. (dawniej Prime Food Sp. z o.o.) odpowiedzialna głównie  za gospodarkę wodno-ściekową tj. uzyskiwanie i utrzymanie pozwoleń wodnoprawnych oraz współpraca w zespole odpowiedzialnym za uzyskiwanie i utrzymywanie kilkudziesięciu różnorodnych pozwoleń tj: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zgłoszeń emisyjnych i pozwoleń na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów. Odpowiedzialna również za procesy inwestycyjne, opracowywanie raportów OOŚ dla ferm trzody chlewnej  i biogazowni, jak również za monitoring z zakresu ochrony środowiska oraz sprawozdawczość tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, PRTR, sprawozdania odpadowe.  

W BIO – INDUSTRY pełni funkcję kierownika ds. ochrony środowiska odpowiedzialna za: śledzenie trendów i zmian na rynku OZE oraz w obszarze ochrony środowiska,  analizę aktów prawnych związanych z ochroną środowiska oraz informowanie reszty zespołu, przekazywanie kluczowych informacji mających na celu prawidłowa realizacje zadań, opracowywanie dokumentacji dla nowych inwestycji; wnioski o wydanie decyzji środowiskowych, KIP, raporty o odziaływaniu na środowisko, opracowywanie wniosków o wydanie decyzji na zbieranie, wytwarzanie i przetwarzanie odpadów, Opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego. 

Powrót
Katarzyna Błocińska Wolnikowska