Usługi

Badania fizykochemiczne wsadu wprowadzanego do fermentora obejmują oznaczenia: 

  • pH 
  • przewodność elektryczna 
  • zawartości suchej masy 
  • suchej masy organicznej 
  • wartości FOS, TAC oraz współczynnika FOS/TAC 
  • azot Kjeldahla 
  • azot amonowy 
  • profil lotnych kwasów tłuszczowych 
  • mikro i makroelementy 

Analiza poszczególnych parametrów informuje o bieżącym stanie procesu fermentacji. Wartość pH ma znaczący wpływ na aktywność mikroorganizmów przeprowadzających proces fermentacji metanowej. Wartość FOS odnosi się do sumy wszystkich lotnych kwasów organicznych obecnych w próbce, natomiast wartość TAC określa alkaliczną pojemność buforową. Ponadto parametr TAC ma wpływ na stabilność odczynu pH. Współczynnik FOS/TAC określa wielkość obciążenia procesu fermentacji metanowej. Wartość współczynnika FOS/TAC to jeden z najważniejszych parametrów, które należy systematycznie określać w każdej biogazowni, ponieważ pozwala na szybkie wykrycie niekorzystnych zmian w procesie fermentacji. 

Badanie profilu i stężenia poszczególnych lotnych kwasów tłuszczowych metodą chromatograficzną, jest analizą bardziej precyzyjną niż analiza wskaźnika FOS. Na podstawie uzyskanych wyników można wyliczyć stosunek zawartości poszczególnych lotnych kwasów tłuszczowych (LKT), który będzie wskazywał na prawidłowy przebieg procesu fermentacji. 

Zakłócenia we wskazanych parametrach prowadzą do zahamowania wzrostu bakterii oraz ilości produkowanego metanu. 

Uzupełnieniem standardowych analiz jest oznaczanie makro- i mikroelementów, takich jak: P, K, Ca, Mg, Se, Co, Mo, Mn, Fe, Na, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg. 

Oferujemy pakiety badań o różnym zakresie obejmujące analizy: pH, przewodności,  wartości FOS, TAC, współczynnika FOS/TAC, zawartości suchej masy i suchej masy organicznej oraz azotu amonowego. 

Wyniki analiz wsadu fermentacyjnego wraz z właściwą ich interpretacją dostarczają niezbędnej wiedzy o prawidłowości zmian biochemicznych procesu metanogenezy. 

Istnieje możliwość zamiany zakresu proponowanych pakietów badań zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. 

Uzupełnieniem analiz prowadzonych w ramach monitoringu biotechnologicznego biogazowni jest oznaczenie wybranych lub wszystkich makro- i mikroelementów. Najczęściej rekomendujemy pierwsze oznaczenie wykonać w pełnym zakresie z kolei w przypadku następnego skupić się na 8 najważniejszych pierwiastkach, które są najważniejsze dla właściwego przebiegu procesu fermentacji metanowej. 

Pakiety analiz masy fermentacyjnej 
Parametr  S  M  L  XL 
pH         
FOS         
TAC         
FOS/TAC         
Sucha masa         
Sucha masa organiczna         
Azot amonowy         
Profil LKT         
Mikroelementy*         

* Co, Se, Mo, Ni, Fe, Zn, Cu, Mn – Pakiet najważniejszych mikroelementów, mających wpływ na proces metanogenezy, których suplementację można prowadzić w przypadku stwierdzenia niedoborów.