01.09.2018

Zmiany w ustawie o odpadach


Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw uzyskał:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

ma obowiązek, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy (tj. do dnia 5 września 2019 r.), złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Art. 14 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw mówi jakie informacje powinien zawierać wniosek o zmianę posiadanej decyzji. Natomiast art. 14 ust. 2 pkt. 1 – 7 tej samej ustawy mówi jakie załączniki należy dołączyć do wniosku.

W sytuacji gdy posiadacz odpadów nie złoży wniosku o zmianę posiadanej decyzji wraz z wymaganymi informacjami oraz załącznikami w terminie do 5 września 2019 r., wyżej wymienione zezwolenia WYGASAJĄ!

Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw znajdziesz pod tym linkiem.

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadachWYGASA po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia życie ww. ustawy.

W związku z tym wytwórcy przedmiotów lub substancji, muszą na nowo przedłożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce ich wytwarzania, zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Warunki, od których spełnienia zależy czy dany produktu lub substancja zostaną uznane za produkt uboczny nie zostały zmienione.

Art. 11 ust. 2 ustawy o odpadach mówi co powinno zawierać zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, natomiast art. 11 ust. 3 mówi co należy dołączyć do takiego zgłoszenia.

Uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa wydanej po zasięgnięciu opinii WIOŚ właściwego ze względu na miejsce wytwarzania danego przedmiotu lub substancji.

Decyzja o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny zostaje wydana na czas oznaczony (nie dłuższy niż 10 lat).

Przed wydaniem opinii WIOŚ może przeprowadzić kontrolę w zakresie objętym zgłoszeniem, w której może uczestniczyć marszałek województwa. Kontrola ta wstrzymuje bieg terminu do wydania opinii.

W sytuacji gdy WIOŚ wyda negatywną opinię, marszałek województwa wydaje decyzję o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Należy również pamiętać, że w przypadku gdy zostaną dokonane zmiany w procesie produkcyjnym, w którym powstaje przedmiot lub substancja uznane za produkt uboczny lub w procesie, w którym są one wykorzystywane, wytwórca przedmiotu lub substancji jest zobowiązany do dokonania nowego zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach znajdziesz tutaj.

Zobacz także: