13.10.2020

Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów


Z dniem 01.01.2021 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

W wydanym rozporządzeniu znajdziemy również informacje dot. sposobu oznaczania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, służących do magazynowania odpadów niebezpiecznych.

Wymagania związane z nowym rozporządzeniem należy spełnić w terminie 12, 24 lub 48 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia w zależności od miejsca oraz rodzaju magazynowania odpadów.

Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej, w okresie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie wymagania określone w tej decyzji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod likiem.

Zobacz także: